Informace o zpracování – CDO

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ *

 v souvislosti s členstvím v Czech Dance Organization, z.s.,

se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen CDO)

CDO tímto informuje své členy, že za účelem své činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 1        jméno a příjmení,

2        datum narození,

3        adresu místa pobytu,

4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5        rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

CDO dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost CDO (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence CDO.

CDO, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je CDO sdruženo, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

  • International Dance Organization (IDO), v případě reprezentace na mezinárodních soutěžích IDO,
  • Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (ČASPV),

a to za účelem

  • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
  • vedení evidence členské základny ČASPV na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

CDO upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v CDO výše uvedené Osobní údaje pro účely činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne CDO pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v CDO.

Člen je srozuměn se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)