Informace o zpracování – IDO

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 v rámci International Dance Organization (IDO)

IDO zpracovává údaje o členech národních členských organizací pro účast na mistrovstvích a soutěžích Světového poháru IDO. Tyto údaje shromažďuje národní členská organizace, pokud se její člen rozhodne přihlásit na mistrovství a soutěže Světového poháru IDO. Data jsou přenesena z národní členské organizace na IDO. Národní členská organizace a IDO jsou proto společnými správci.

IDO a národní členská organizace jsou společně odpovědné za zpracování údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, včetně zajištění toho, aby byly zpracovávány pouze relevantní údaje a aby byly tyto údaje zpracovávány legálně, přiměřeně a transparentně.

Účelem zpracování údajů je adekvátní a účinná účast člena na mistrovstvích nebo na soutěžích Světového poháru IDO a veřejná distribuce na internetových stránkách IDO s informacemi o mistrovství nebo Světovém poháru. Stanovy národní členské organizace, stanovy IDO a zákony jsou proto právním základem zpracování. IDO zpracovává pouze data, která byla shromážděna od člena národní členské organizace, když se jeho člen přihlásí na mistrovství nebo na Světový pohár IDO. K účasti na takovýchto událostech IDO je nutný souhlas se zpracováním údajů.

Údaje o členech národní taneční organizace jsou zpracovávány interně v IDO, na které byly převedeny, za účelem řádného plánování a realizace mistrovství nebo Světového poháru. Pokud je národní členská organizace IDO odpovědná za organizaci mistrovství nebo Světových pohárů, předá IDO údaje dané národní členské organizaci. Pokud má odpovědná národní členská organizace sídlo v zemi mimo EU/EHP, údaje jsou předávány podle smlouvy mezi IDO a oběma národními členskými organizacemi. Účast na mistrovství nebo Světovém poháru vyžaduje, aby účastník výslovně souhlasil s převodem a byl informován, že údaje mohou být převedeny do země mimo EU/EHP, na kterou se nevztahuje obecné nařízení o ochraně údajů GDPR a kde nemusí být nezbytně rovnocenná vhodná ochrana.

Údaje o účasti členů na mistrovstvích a Světových pohárech IDO jsou uloženy během konkrétního poháru, nebo mistrovství. Data jsou vymazána ze souborů národní členské organizace, která je organizátorem na konci šampionátu. IDO vymaže data po uplynutí 5 let, aby IDO mohlo plnit své povinnosti podle dánských právních předpisů o účetnictví a finančních záznamech. Údaje o účastnících mohou být přístupné na internetových stránkách IDO a na webových stránkách národní členské organizace a / nebo jejích profilů na sociálních médiích i po uplynutí 5 let.

Každý účastník má právo požadovat od správce – IDO, přístup k osobním údajům nebo jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování údajů nebo právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Přenosnost dat znamená, dle nař. čl. 20 – nařízení o ochraně osobních údajů, právo subjektu údajů obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo tyto údaje předat jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty.

Člen má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů ze strany IDO.

Osobní údaje se nepoužívají pro automatizované rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně údajů.

Stížnosti týkající se zpracování údajů mohou být podány dánskému orgánu pro ochranu údajů Datatilsynet.