Přihlášky

Přihlášení soutěžních jednotek (tanečníků) na soutěže CDO:

Potřebujete se zorientovat v tom, jak se přihlásit do soutěží CDO???
Protože vám chceme celý administrativní proces přihlašování do soutěží co nejvíce usnadnit, přikládáme přehledný metodický postup a věříme, že vám bude užitečným pomocníkem při orientaci v prostředí webových stránek a přihlašování do soutěže.

Návod na registrační web DCS CDO

– obsahuje návody na: zadání tanečníků do DCS, registraci tanečníků na soutěž, úpravy soutěžních jednotek, nahrání hudby do DCS, kontrolu přihlášek a startovného.

Registrace a evidence kolektivů a tanečníků CDO:

Registrace nových členů, aktualizace a evidence členů i přihlašování na soutěže probíhá prostřednictvím on-line databázového a soutěžního systému CDO (tzv. DCS).

KOLEKTIV A JEHO ČLENOVÉ:
Pro registraci nového kolektivu, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku a s podpisy statutárního zástupce a odpovědného zástupce kolektivu zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté založí/zaktualizuje kolektivu a jeho odpovědnému zástupci profil v databázovém a soutěžním systému DCS CDO, kde následně po obdržení přístupových údajů bude moci zadávat odpovědný zástupce kolektivu informace o členech kolektivu, kterým touto cestou podá přihlášku o členství.
POZOR!!! Pro registraci nových členů vašeho kolektivu a prodloužení členství v systému DCS CDO (dcs.czechdance.orgnení potřeba zasílat papírovou přihlášku tanečníka.
Je nutné zadat veškeré povinné údaje kolektivu i jeho členů (u členů nejsou povinné kontaktní údaje), bez kompletních údajů nepůjde „neúplné“ členy přihlašovat na soutěž.
Kolektiv si musí ovšem zajistit (např. v interních předpisech či přihlášce do kolektivu) oprávnění k jednání za tohoto člena v rámci CDO (v případě nezletilého člena od zákonného zástupce). Dále musí zajistit, že tento člen byl informován a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy Evidenčního řádu CDO.
Kolektivy jsou dále povinny informovat své členy, a to stávající i nově přijímané, že dle příslušných ustanovení Stanov České unie tanečního sportu, z.s. (ČUTS) jim vzniká prostřednictvím jejich členství v CDO tzv. základní členství v ČUTS. Současně jsou povinny svým členům umožnit seznámení se Stanovami, dokumenty a závaznými usneseními orgánů ČUTS.

ČLEN BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI:
Pro registraci nového tanečníka „Bez kolektivní příslušnosti“, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku a s podpisy zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté vytvoří/zaktualizuje tanečníka v databázovém a soutěžním systému DCS CDO.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Členské příspěvky řádných členů se hradí na základě faktury CDO vygenerované kolektivům online systémem DCS CDO (nebo u členů bez kolektivní příslušnosti zaslané správním úsekem CDO), a to hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní účet pro úhradu členských příspěvků je 43-1240750227/0100, variabilní symbol je číslo příslušné faktury.

Individuální řádní členové CDO (včetně hostování) platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platbou od 16.12.2023 do 15.12.2024 ve výši 300 Kč.

Kolektivní řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platbou od 16.12.2023 do 15.12.2024 ve výši 1.200 Kč, a to pouze společně s platbou členského příspěvku na stejné období individuálního řádného člena odpovědného zástupce tohoto kolektivního člena.

Členský příspěvek evidovaného člena se hradí dle Finančního řádu CDO organizátorovi soutěže, na kterou je individuální evidovaný člen přihlášen.

MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVU
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
MIcrosoft Document EVIDENČNÍ ŘÁD CDO VČ. INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pdfFinancni_rad_6_2_2024
MIcrosoft Document PŘESTUPNÍ ŘÁD CDO VČ. FORMULÁŘE PRO PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ


V případě, že si nevíte rady, kontaktujte správní úsek, kde vás již Monika Müllerová provede samotným přihlášením na tour CZECH DANCE MASTERS – Telefonní číslo: 603 995 207, email spravniusek@czechdance.orgINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ *

 v souvislosti s členstvím v Czech Dance Organization, z.s.,

se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen CDO)

CDO tímto informuje své členy, že za účelem své činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 1        jméno a příjmení,

2        datum narození,

3        adresu místa pobytu,

4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5        rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

CDO dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost CDO (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence CDO.

CDO, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je CDO sdruženo, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

 • International Dance Organization (IDO), v případě reprezentace na mezinárodních soutěžích IDO,
 • Česká unie tanečního sportu, z.s. (ČUTS),
 • Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (ČASPV),

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
 • vedení evidence členské základny ČUTS a ČASPV na základě jejich vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

CDO upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v CDO výše uvedené Osobní údaje pro účely činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne CDO pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v CDO.

Člen je srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)