Záznamy o zpracování – CDO

Czech Dance Organization, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5, IČ: 22693084 (CDO)

Záznamy o činnosti zpracování dle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Czech Dance Organization, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5, IČ: 22693084 (CDO)
I. Účely zpracování
Účetní a mzdová agenda
Čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 •          zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 •          zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 •          zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění
 •          zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 •          zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 •          zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

II. Kategorie subjektů údajů
 •          zaměstnanci/příkazníci
 •          rodinní příslušníci zaměstnanců
 •          dodavatelé OSVČ
III. Kategorie osobních údajů
Zaměstnanci/příkazníci: údaje obsažené v Dohodě o provedení práce/pracovní smlouvě/příkazní smlouvě, adresní a identifikační údaje zaměstnanců/příkazníků: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo nebo datum narození, bankovní účet, kontaktní údaje

Rodinní příslušníci:  základní identifikační údaje nutné pro uplatnění slevy na dani – jméno a příjmení, rodné číslo

Dodavatelé OSVČ: údaje uvedené na faktuře/účtence/smlouvě – jméno a příjmení, místo podnikání, IČO

IV. Kategorie příjemců
 • Dochází k předání osobních údajů externímu zpracovateli Meridea, s.r.o. na základě smlouvy o vedení účetnictví a smlouvy o zpracování osobních údajů.
 • FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, penzijní fondy, bankovní ústavy, pověřená osoba dodavatele IT/IS systémů
V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
 • V případě zpracování za účelem plnění právních povinností CDO dle obecně závazných právních předpisů po dobu plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu pracovněprávního vztahu dle příslušných právních předpisů,
 • V případě zpracování za účelem plnění smluvního vztahu (obsahu pracovněprávního vztahu) mezi zaměstnancem a CDO po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy,
 • Po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny a PC s osobními údaji jsou opatřeny zámky. Klíči od jednotlivých místností disponují pouze osoby, které do nich musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch CDO. PC jsou dále chráněny uživatelským jménem a heslem.

 

Záznam o činnostech zpracování
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Czech Dance Organization, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5, IČ: 22693084 (CDO)
I. Účely zpracování
Registrace členů a další spolková činnost (pojišťování, organizace soutěží, činnost spojená s dotacemi)
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 •           Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 •           Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
 •           Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

II. Kategorie subjektů údajů
 •          Členové CDO a uchazeči o členství
 •          Rodiče/zákonní zástupci nezletilých členů
 •          Osoby bez členství v CDO – účastníci akcí CDO
III. Kategorie osobních údajů
Členové CDO a uchazeči o členství: ID číslo člena CDO, Jméno, Příjmení, Státní občanství, Rodné číslo, Pohlaví, Kolektiv, Typ členství v kolektivu, Typ členství v CDO, Adresa bydliště (pokud je mimo území ČR, tak adresa místa na území ČR, kde se převážně zdržuje), Kontaktní údaje (telefon, email), s výjimkou odpovědného zástupce kolektivu a členů bez kolektivní příslušnosti se jedná o nepovinný údaj, Zařazení člena (tanečník, trenér, ostatní)

Rodiče/zákonní zástupci:  jméno a příjmení, kontaktní údaje

Osoby bez členství v CDO – účastníci akcí CDO: údaje uvedené v přihlášce na akci – jméno a příjmení

IV. Kategorie příjemců
Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (ČASPV), International Dance Organization (IDO), organizátoři soutěží, pojišťovny, orgány státní správy a samosprávy/poskytovatelé dotací, dodavatelé registračních a výsledkových systémů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů)
V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
10 let ode dne, kdy je ukončeno členství v CDO nebo od ukončení akce, na kterou byla přihlášena osoba bez členství v CDO.
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny a PC s osobními údaji jsou opatřeny zámky. Klíči od jednotlivých místností disponují pouze osoby, které do nich musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch Správce. PC jsou dále chráněny uživatelským jménem a heslem.

 

Záznam o činnostech zpracování
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Czech Dance Organization, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5, IČ: 22693084 (CDO)
I. Účely zpracování
web a sociální sítě CDO – informování o činnosti CDO
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
II. Kategorie subjektů údajů
 •  Zaměstnanci, Management, členové Prezidia a Kontrolní a revizní komise, porotci a další funkcionáři soutěží, členové odborných komisí, zástupci organizátorů soutěží
 • Členové CDO
 • Diváci/veřejnost účastnící se akcí CDO
III. Kategorie osobních údajů
Zaměstnanci, Management, členové Prezidia a Kontrolní a revizní komise, porotci a další funkcionáři soutěží, členové odborných komisí, zástupci organizátorů soutěží: jméno, příjmení, tel.číslo, emailová adresa, fotografie
Členové CDO: jméno, příjmení, sportovní statistiky a výsledky, fotografie/videozáznam
Diváci/veřejnost:  fotografie/videozáznam
IV. Kategorie příjemců
Návštěvníci webových stránek a účtů na sociálních sítích CDO.
V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů
Bez lhůty
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Veškeré kanceláře a místnosti, kde se nacházejí listiny a PC s osobními údaji jsou opatřeny zámky. Klíči od jednotlivých místností disponují pouze osoby, které do nich musí mít přístup za účelem výkonu své činnosti ve prospěch Správce. PC jsou dále chráněny uživatelským jménem a heslem.