182643545_10159391946603134_306981745071533077_n

NOVINKY V OPATŘENÍ OD 10.5.!!!

Rád bych sem dal jasný výklad dnes zveřejněného opatření, který by byl shodný s mediálně sdělenými informacemi, tedy nově až 30 venku a 2 uvnitř…
Bohužel text opatření to tak neříká, stejně jako již nějakou dobu těch dřívějších 6 dvojic, což rovněž nebylo v opatření nikde napsáno, ale na základě mediálních výstupů ministra zdravotnictví se uznávalo…
Zřejmě to tak musíme brát i nyní, tedy tanečníci do 18 let až 30 venku (za dalších podmínek v opatření) a 2 vevnitř, děti do 6 let nově bez testů, pokud zjistíme další informace, tak sem doplníme…
Co nám však opatření říká písemně…?
Že v 4b) vnitřní sportoviště nadále bez přítomnosti veřejnosti, pokud bychom ale použili konstrukci z 16f) o volnočasovkách, pak bychom mohli vevnitř 3+1, číslo 2 se vyskytuje jen v 16, které tam je ale již min. měsíc 🙁
výtah z opatření (celé znění zde: https://www.vlada.cz/…/aktualne/maloobchody-0438.pdf):
4. omezuje:
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se
v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce
konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,
které nejsou zakázány,
g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech
za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
iii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti
více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, při
dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2
plochy, bez využití
vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující
poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby
poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní
číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte
do 6 let věku, před zahájením poskytování služeb:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle
bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,
16. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas
2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou:
e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními
svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že
na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2
plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30
osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt
organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy
pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,
a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka
(nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání
sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
před zahájením sportovní přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a8
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě
f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených
v bodě 4 písm. g)
182643545_10159391946603134_306981745071533077_n
Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *