veeeelkelogo

NOVINKY V OPATŘENÍ OD 24.5.!!!

Opět jsou pro nás nejdůležitější 3 body:
1) otevření sportovišť v bodu 4b) a c)
2) možnost sportovních akcí – bod 15 a organizovaná sportovní příprava v bodě 15e)
3) podmínky – bod 18
Když to velmi zkrátím:
– můžeme vevnitř nově ve skupinách po 12 s tím, že max. na sportovišti 30 a zároveň 1 na 15 m2 plochy, opět bez šaten atd. za níže daných podmínek (testy…) , na akci pak dokonce až 50…
– můžeme venku stejně jako již od 10.5. na vymezeném sportovišti v počtu až 30 (a zároveň 1 na 15 m2) bez šaten atd. za níže daných podmínek (testy…), na akci pak dokonce až 100 osob…
Výtah z opatření (celé znění zde: https://www.vlada.cz/…/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf):
4. omezuje:
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a
tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost
více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m
2 vnitřní plochy sportoviště, která je
přístupná veřejnosti, více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na
vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné
osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších
6 let věku; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy
apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro:
i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce
konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,
které nejsou zakázány,
c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti
ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:
i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané
v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které
nejsou zakázány,
15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná
přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně
ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí
prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce používají
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného
prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;
uvedené podmínky se nevztahují na:
e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou
lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a mimo
vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že
na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m
2
plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30
osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt
organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob
účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření
orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní
přípravy konané mimo vnitřní prostory, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
před zahájením sportovní přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo9
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo
pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *