Přihlášky do CDO

PŘIHLÁŠKA PRO AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍCH KOLEKTIVŮ + NOVÉ KOLEKTIVY
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVU
PŘIHLÁŠKA PRO AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍCH TANEČNÍKŮ BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI + NOVÍ
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Číslo účtu pro platbu kolektivních a členských příspěvků: 43-1240750227/0100


Registrace a evidence kolektivů a tanečníků do CDO:

Registrace nových členů, aktualizace a evidence členů i přihlašování na soutěže probíhá prostřednictvím on-line databázového a soutěžního systému CDO (tzv. DCS).

KOLEKTIV A JEHO ČLENOVÉ:
Pro registraci nového kolektivu, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku a s podpisy statutárního zástupce a odpovědného zástupce kolektivu zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté založí/zaktualizuje kolektivu a jeho odpovědnému zástupci profil v databázovém a soutěžním systému DCS CDO, kde následně po obdržení přístupových údajů bude moci zadávat odpovědný zástupce kolektivu informace o členech kolektivu, kterým touto cestou podá přihlášku o členství.
POZOR!!! Pro registraci nových členů vašeho kolektivu a prodloužení členství v systému DCS CDO (dcs.czechdance.org) není potřeba zasílat papírovou přihlášku tanečníka.
Kolektiv si musí ovšem zajistit (např. v interních předpisech či přihlášce do kolektivu) oprávnění k jednání za tohoto člena v rámci CDO (v případě nezletilého člena od zákonného zástupce). Dále musí zajistit, že tento člen byl informován a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy Evidenčního řádu CDO, a tento souhlas je schopen na vyžádání písemně předložit.
Je nutné zadat veškeré povinné údaje kolektivu i jeho členů (u členů nejsou povinné kontaktní údaje), bez kompletních údajů nepůjde „neúplné“ členy přihlašovat na soutěž.

ČLEN BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI:
Pro registraci nového tanečníka „Bez kolektivní příslušnosti“, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku (včetně dokumentu informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů) a s podpisy zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté vytvoří/zaktualizuje tanečníka v databázovém a soutěžním systému DCS CDO.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Členské příspěvky řádných členů se hradí na základě faktury CDO vygenerované kolektivům online systémem DCS CDO (nebo u členů bez kolektivní příslušnosti zaslané správním úsekem CDO), a to hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní účet pro úhradu členských příspěvků je 43-1240750227/0100, variabilní symbol je číslo příslušné faktury.

Individuální řádní členové CDO (včetně hostování) platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s platbou od 16.12.2020 do 15.12.2021 ve výši 300 Kč.

Kolektivní řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s platbou od 16.12.2020 do 15.12.2021 ve výši 1.200 Kč, a to pouze společně s platbou členského příspěvku na stejné období individuálního řádného člena odpovědného zástupce tohoto kolektivního člena.

Členský příspěvek evidovaného člena se hradí dle finančního řádu organizátorovi soutěže, na kterou je individuální evidovaný člen přihlášen.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ *

 v souvislosti s členstvím v Czech Dance Organization, z.s.,

se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen CDO)

CDO tímto informuje své členy, že za účelem své činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 1        jméno a příjmení,

2        datum narození,

3        adresu místa pobytu,

4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5        rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

CDO dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost CDO (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence CDO.

CDO, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je CDO sdruženo, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

  • International Dance Organization (IDO), v případě reprezentace na mezinárodních soutěžích IDO,
  • Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (ČASPV),

a to za účelem

  • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
  • vedení evidence členské základny ČASPV na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

CDO upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v CDO výše uvedené Osobní údaje pro účely činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne CDO pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v CDO.

Člen je srozuměn se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)